אחריות


אחריות

אם רכשת את המוצר ממשווק מורשה שלנו אתה זכאי לקבל אחריות יצרן מלאה לשנה כסטנדרט.
האחריות לרוכש המוצר בלבד ובתוקף עד לתאריך המופיע על מדבקת האחריות והיא ואינה ניתנת להעברה לצד ג'.
אין לגרד את מדבקת האחריות או מדבקת המספר הסידורי שעל המכשיר.
שים לב לבדוק את מדבקת האחריות ולוודא כי התאריך המוטבע הינו לשנה קדימה מהתאריך בו מבוצעת הרכישה.
ניקוב מדבקת האחריות יגרום לתפוגה מיידית של תקופת האחריות על המוצר.
הסרת/ניקוב מדבקת האחריות ו/או פתיחת מכשיר תגרום להסרת האחריות שלנו לתקן את המכשיר גם בתשלום לאחר תקופת האחריות.
תנאי לקבלת האחריות למוצרים הינו שליחת חשבונית הקניה הכוללת את המספר הסידורי בפקס ל- 09-9573752
או למייל

תמיכה ושרות טכנישרות ותמיכה

שים לב
השרות שלנו אינו מרכזי, הלקוח יקבל את השרות בחנות בה רכש את המכשיר בלבד.
אנו לא מפעילים רשת של נקודות שרות.
השרות הטכני הבסיסי ינתן ע"י החנות בה נרכש המוצר.
תמיכה טכנית והדרכה על תפעול המכשיר ינתנו ע"י החנות בה נרכש המוצר.

מחיר המוצר כולל את הזכות לקבלת עדכוני בסיס נתונים לכל משך הפעלת המוצר ע"י הלקוח.
תמיכת יבואן ניתנת במייל בלבד, אנו לא מפעילים מוקד תמיכה טלפוני.
לקבלת תמיכה ושאלות טכניות יש למלא טופס תמיכה באתר ולציין בפרוט מה הסיוע הנדרש.
לתמיכה בנושא התקנות תוכנה וביצוע עדכונים נא למלא טופס תמיכה ליצירת קשר עם נציג טכני.
על רוכשי מכשירים בחנויות אינטרנטיות לקחת בחשבון כי את השרות יקבלו מאותה חנות בה רכשו
את המוצר גם אם היא מרוחקת מאזור מגוריהם.
האפליקציה שלנו הינה חינמית והשימוש בה הינו ASIS, לא תינתן תמיכה טכנית מעבר למידע המופיע באתר שלנו.


תיקונים בזמן תקופת האחריות

תיקונים בזמן תקופת האחריות
1. לטובת תיקון/שרות על ידי החנות יש להביא את המוצר לחנות בה נרכש, יש לציין בפרוט מה התקלה
ורצוי לאמת את התקלה עם צוות החנות. לאחר העברת המכשיר אלינו על ידי החנות
תועבר לחנות הצעת מחיר לתיקון המכשיר. לאחר אישור ההצעה המכשיר יתוקן ויוחזר לחנות.

תינתן אחריות של 3 חודשים על התיקון הספציפי שבוצע במכשיר.


תיקונים לאחר סיום תקופת האחריות

תיקונים לאחר סיום תקופת האחריות
ניתן להביא את המכשיר למשווק/חנות בו נרכש המכשיר או להיעזר במרכז השרות הארצי שלנו
1. לטובת תיקון המכשיר ישירות על ידינו יש למלא טופס תמיכה ולהסביר את מהות התקלה.
הנציג הטכני ינחה את הלקוח האם לשלוח רק את המכשיר או לשלוח גם אביזרים מסויימים.
2.במידה ולא נצליח לפתור את התקלה מרחוק יש לשלוח את המכשיר אלינו בדואר רשום

3. לאחר קבלת המכשיר, הוא יעבור בדיקה בעלות של 120 ש"ח, לאחר הבדיקה תשלח
ללקוח הצעת מחיר לתיקון.
4. הלקוח יוכל לאשר את התיקון ולהשלים את עלות הבדיקה לעלות התיקון המלא,
או לדחות את התיקון ולשלם את עלות הבדיקה בלבד.
5. התשלום עבור התיקון/בדיקה יבוצע בכרטיס אשראי באתר בלבד.
6. התקשורת עם המעבדה הינה במייל בלבד.
7. תינתן אחריות של 3 חודשים על התיקון הספציפי שבוצע במכשיר.
8. לא ינתנו הצעות מחיר לתיקון במייל ללא קבלת המכשיר לבדיקה.


פרוט תעודת האחריות

פרוט תעודת האחריות
1. התחייבות לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף,
אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה של גי אי, חלקים של המוצר או את המוצר עצמו, ללא תמורה.
2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל תהיה רשאית גי אי לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו ו/או החלפתו אם ימצא,
לפני ביצוע התיקון, שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
2.1 כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר לצרכן.
2.2 זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות.
2.3 תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם גי אי, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות גי אי בכתב אחריות זה.
2.4 ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות גי אי.
2.5 שבר של אחד מהשקעים במכשיר.
2.6 קורוזיה
2.7 קצר חשמלי שהנזק שלו מתבטא בנזק פיזי לשקע כניסת המתח למכשיר

בנוסף, גי אי תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 1 לעיל אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכוון.
3. תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.

4. גי אי מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 7 ימי עסקים מהיום בו נקראה לעשות כן.
5. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מגי אי חלקי חילוף למוצר למשך שנה נוספת.
6. גי אי תמסור ללקוח לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות מידע בדבר מהות התיקון והחלקים שהוחלפו.
7. האחריות אינה חלה על התקנת המוצר.


אביזרי התקנה וזיכרונות:
8.1 ככלל אין אחריות על כרטיסי זיכרון, כרטיסי הזיכרון ניתנים במתנה, ASIS.
8.2 האחריות על אביזרי התקנה הינה למשך 3 חודשים בלבד.

9. אחריותה של גי אי למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו. למען הסר ספק, גי אי אינה מחויבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות קבועות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו מעבר למידע הנמצא במדריכים המפורטים הנמצאים באתר.
10. חשבונית מס מקורית היא חלק בלתי נפרד מתעודה זו.

שדרוגים/טרייד אין
חברתנו עשויה לצאת מידי פעם במבצעי טרייד-אין.
התשלום בגין המוצר אלינו יהיה בשיעור של בין 20-30% מהמחיר אותו שילם הלקוח על המכשיר בעת הקניה שלו וזאת בכפוף להצגת חשבונית הקניה.
הזיכוי יהיה בהתאם למצבו הפיסי של המוצר ובכפוף לבדיקת תקינות.
מוצר שאינו תקין ב 100% לא יזכה את הרוכש בזיכוי כלשהו.

תנאי שימוש

השימוש בגלאי רדאר/לייזר אינו מחליף את חובת הנהג לנהוג במהירות חוקית על פי חוקי מדינת ישראל.
משטרת ישראל משקיעה משאבים רבים כדי שמכשירי אכיפת המהירות שלה לא יקלטו ע"י גלאי רדאר/לייזר, ואנו עושים כמירב יכולתינו לעדכן את המכשירים שלנו על מנת לגלות את אמצעי האכיפה השונים.
יתכנו מצבים בהם מכמונת אכיפת מהירות מצליחה לקרוא את מהירות הרכב הנמדד טרם שהגלאי רדאר/לייזר הצליח לקלוט אותה או להתריע עליה ודבר זה נכון לכל גלאי הרדאר עקב מגבלות פיסיקליות.
אנו ממליצים תמיד לנהוג במהירות החוקית ומסירים אחריות מכל נזק שיגרם לנהג שנהג מעל למהירות החוקית ונתפס ע"י אמצעי לאכיפת מהירות.
השימוש בגלאי רדאר/לייזר מבוצע באחריות המשתמש בו בלבד.
חברתנו מתנערת במפורש מכל אחריות הנובעת או קשורה לנזק כלשהו עקב השימוש של לקוח באחד המוצרים שלנו.